Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓански организации и социјално претприемништво

EU logo The project is funded by the European Union